Αρ. 16 παρ.2 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

"H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες." Αρ. 16 παρ. 2 * Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ *

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

" Το σχολείο μας, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται σε ψηφιακή μορφή, δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ακρίβεια των κειμένων, που λαμβάνονται μέσω του ιστολογίου μας ". Διαχειριστής Ιστολογίου: Βαρδάκης Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος ΠΕ 17.06

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ για το σχ. έτος 2018-19


Οι εγγραφές υλοποιούνται στο σχολείο μας από 20/6/2018 ως 29/6/2018 από τις 08:15 ως 13:15. Επίσης τις ίδιες ημέρες και ώρες πραγματοποιούνται και οι μετεγγραφές από Α’ και Β΄ τάξη του Γ.Ε.Λ. στο 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΤΗΛ: 2422023700 και 2422024757Α. Για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Επαγγελματικό Λύκειο, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (δίνεται από το σχολείο)

2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης

3. Τίτλο Σπουδών:

α) Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο ή

β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν ή

γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται (δίνεται από το σχολείο μας:

α) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/κη, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.

β) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.)- ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.

δ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.

ε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).

στ)Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α' τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (δίνεται από το σχολείο μας), σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β' 1296).Β. Για την μετεγγραφή μαθητή/τριας στην Α’ και Β’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου από την Α’ και Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω (διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί, αφού έρθουν σε συνεννόηση με το σχολείο μας):

1. Αίτηση μετεγγραφής (δίνεται από το σχολείο μας)

Εκ της Διευθύνσεως του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Τελετή Λήξης για το δίκτυο Teachers4Europe Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας-ΔΡΑΣΗ 2017-2018

Την Παρασκευή 1/6/2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης των προγραμμάτων για το Δίκτυο Teachers4Europe Β’θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στον καλαίσθητο χώρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers4Europe” είναι διττός. Πρώτον, να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων. Επιπρόσθετα, να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με αξιοποίηση και των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.
 Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν πολυποίκιλα και πρωτότυπα projects από τις παιδαγωγικές ομάδες, φτιαγμένα με μεράκι, ενθουσιασμό και κυρίως με αγάπη για τον μαθητή, τον αυριανό Ευρωπαίο πολίτη.
 Το ΕΠΑ.Λ Αλμυρού συμμετείχε στη φετινή δράση με συντονίστρια την Κα Αρχοντή Βασιλική, Π.Ε 06 ,διαπιστευμένη T4E ύστερα από αξιολόγηση και επιλογή από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και μεικτή ομάδα μαθητών της Α’ κ Γ’ τάξης. Στο πλαίσιο της φετινής δράσης εκπονήθηκαν τα εξής 2 projects: a) Europe ..in love thanks to tongues & languages Vol.II και b) Borderless European love..What shall I thee compare? Πρόκειται για εργασίες που στόχο είχαν την ευαισθητοποίηση κοινού, μαθητών και καθηγητών γύρω από την εκμάθηση ξένων γλωσσών, την ενίσχυση της πολυγλωσσίας και την κατανόηση της διαπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας ανάμεσα στους λαούς.
 Στην παρουσίαση των εργασιών την Κα Αρχοντή πλαισίωσαν οι μαθητές Μοσκινόγλου Μαρία από την Α’ τάξη και Αιμονιώτης Χρήστος από τη Γ’ τάξη ενώ στην τεχνική υποστήριξη βρισκόταν ο κος Λυκίδης Ευστάθιος, Π.Ε 84 συνεργάτης του προγράμματος. Οι εργασίες απέσπασαν εγκωμιαστικά σχόλια για την πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την καλλιτεχνική τους διάσταση τόσο από τις πρέσβειρες του προγράμματος Κες Βούλγαρη Βασιλική και Γουτσιουκώστα Ζησούλα όσο κι από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.
Η φετινή δράση μόλις ολοκληρώθηκε. Υποσχόμαστε να επιστρέψουμε πιο κεφάτοι και δημιουργικοί μετά και το πέρας της καλοκαιρινής ραστώνης…
Συμμετέχοντες μαθητές: Παπαδάκης Α., Παπαθανασίου Αιμ., Πυργάνη Αλ., Ρασίμ Ι., Σεξαμπάνη Α. , Σιμπλίδη Χρ., Σιμπλίδης Χρ. , Τζαμπάζοβα Ν., Τζαμπάζοβα Στ., , Τζιώρου Ι., Τόλιας Χαρ., Τρόξι Μαρ., Τσαντήλας Ν., Τσιάντος Δ., Τσιάτσιος Γ., Τσιγάνης Ηλ., Χαντής Κ., Χότζα Τζ., Χουλιαρά Ε. , Χριστοδούλου Ε. , Μοσκινόγλου Μ., Μπούτλα Β., Ξαφά Ν.,(Α’ Τάξη) Αιμονιώτης Χρ., Μπούτλας Α., Τσαρτσάλης Ν. (Γ’Τάξη)
Συνεργάτες:α) Λυκίδης Ευστάθιος, Π.Ε 84 Ηλεκτρονικός Υπολογιστών & Δικτύων β) Πλαβός Ελευθέριος, Π.Ε 81 Τεχνολόγος πολιτικός Μηχανικός & Αρχιτέκτων Μηχανικός
Links εργασιών: 


Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19 ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. 
 
Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis). Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευμένου μέλους το οποίο δε διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.
Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον Δ/ντή / Δ/ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/ η τελευταίος/α να καταχωρίσει τα παραπάνω στοιχεία στο ΠΣ Myschool στα πεδία :Όνομα κηδεμόνα – Επώνυμο κηδεμόνα της Καρτέλας Οικογενειακά Στοιχεία, όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).
Οι Γονείς ή κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης θα βοηθηθούν από τον Δ/ντη και καθηγητές του σχολείου μας για την υποβολή της. Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης υποβάλλεται από τον κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Μyschool.
Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τα μαθήματα επιλογής, τους τομείς και τις ειδικότητες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν.
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:
1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα
3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν οι μαθητές/τριες και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης.
4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α’ Τάξη ή στον τομέα της Β’ Τάξης ή στην ειδικότητα της Γ’ Τάξης του 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού
5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
6. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας
7. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή κλπ).

Σημειώνεται ότι:
·         Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ. έχουν προτεραιότητα εγγραφής στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν.
·         Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάταξή τους σε ΕΠΑ.Λ. προτίμησής τους θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
·         Μετά την οριστική κατάταξή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018. 
·         Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια κατανεμήθηκε σε ολιγομελές τμήμα που χρειάζεται έγκριση για να λειτουργήσει, αναμένει νεότερη ενημέρωση μετά την 20ή Ιουλίου 2018. 
·         Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-εγγραφές) μπορούν να απευθύνονται στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 ως 13:00.
·         Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες οι οποίοι/ες περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου α) εάν δεν έχουν απορριφθεί, ισχύει η αρχική Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης που είχαν ενδεχομένως υποβάλει, β) εάν έχουν απορριφθεί, τροποποιούν την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης που είχαν ενδεχομένως υποβάλει, γ)όσοι/ες δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης από την 27η έως την 29η Ιουνίου 2018. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι/ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση, θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους κατά την ημέρα λειτουργίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού, από τη 2η έως την 6η Ιουλίου 2018. 
·         Οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης/διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης και υποβολής νέας κατά τις ημερομηνίες υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης. 
·         Οι μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας ( π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.) δύνανται να εγγραφούν από την 3η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2018 στα υπάρχοντα τμήματα. 
·         Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν από την 3η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2018 στα υπάρχοντα τμήματα
·         Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 3η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2018 στα υπάρχοντα τμήματα
·         Όσοι δεν υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης στις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες δύνανται να καταθέσουν εκπρόθεσμη Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης από την 12η έως την 21η Σεπτεμβρίου 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση του οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δ.Ε. σε υπάρχοντα τμήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της υπ’αριθμ. 10645/ΓΔ4/23-01-2018 (ΦΕΚ 120,Β’) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εκ της Διευθύνσεως του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού

Επίσκεψη σε πρότυπη παγκοσμίως Βιοκλιματική κατοικία στην Ευξεινούπολη

Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, οι μαθητές της Β΄ τάξης του μηχανολογικού τομέα του 1ου ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ. Αλμυρού, στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ευξεινούπολη σε πρότυπη κατοικία παγκοσμίως, παθητικά  και βιοκλιματικά σχεδιασμένη, με μηδενικές απαιτήσεις σε θέρμανση και ψύξη.


To ευφυές αυτό κτήριο διαθέτει μια θερμική αδράνεια που αψηφά τις μετεωρολογικές μεταβολές. Συντηρεί τη θερμοκρασία του το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν ή πολύ υψηλή αντίστοιχα.

Δύσκολο να το πιστέψει κανείς αλλά έχει ήδη μετρηθεί σε λειτουργία και σύντομα ανοίγει τις πύλες του για να το επισκεφτείτε. 

Την ξενάγηση στο χώρο πραγματοποίησαν ο ιδιοκτήτης και κατασκευαστής Μπακόλας Χαράλαμπος και οι μηχανικοί Χατζούλης Στέφανος και Γεωργιάδου Χριστίνα της εταιρείας XG GROUP OF ENGINEERS.