Αρ. 16 παρ.2 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

"H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες." Αρ. 16 παρ. 2 * Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ *

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

" Το σχολείο μας, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται σε ψηφιακή μορφή, δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ακρίβεια των κειμένων, που λαμβάνονται μέσω του ιστολογίου μας ". Διαχειριστής Ιστολογίου: Βαρδάκης Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος ΠΕ 17.06

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.


26-06-2017 Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.

Από αύριο 27/6/2017 μέχρι τις 7/7/2017 το σύστημα θα δέχεται νέες δηλώσεις προτίμησης, ενώ οι εγγραφές για αυτούς τους μαθητές θα πραγματοποιηθούν από 10-17/7/17,  τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων. 
 
Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, οι εγγραφές θα συνεχιστούν από 1-11/9/17 για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Επείγουσα ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-2018

Για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ


 Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Θα δείτε περίπου αυτή την εικόνα:
Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα.Για όσους/όσες επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και αδυνατούν να αποκτήσουν κωδικούς taxis, μπορούν να απευθύνονται στους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, μέσω των προσωπικών τους κωδικών taxis, την προτίμηση που τους υποβάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση, οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες μαθητές/τριες.Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται: «Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …… εξουσιοδοτώ τον διευθυντή του …….ΕΠΑ.Λ. να υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης του/της μαθητή/τριας……………για την Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. λόγω αδυναμίας απόκτησης κωδικών taxis».Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδο τους στην εφαρμογή e-epal θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν.Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας

2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα.

3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης.

4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη ή στον Τομέα της Β΄ Τάξης ή στην Ειδικότητα της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

6. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριαςΜετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν να απευθύνονται στο 1o ΕΠΑ.Λ. Aλμυρού.Οι μετεξεταστέοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/ες περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και όσοι/ες δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 7η Ιουλίου 2017.Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι/ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΕΠΑ.Λ. της κατάταξής τους, θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα ΕΠΑ.Λ. την ημέρα λειτουργίας τους, από τη 10η έως τη 17η Ιουλίου 2017.Οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τη δυνατότητα διαγραφής της ηλεκτρονικής δήλωσης και υποβολής νέας κατά τις ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης.Οι μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας ( π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.) δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα.Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) του τρέχοντος σχολικού έτους, δύνανται να εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017, λόγω επιμήκυνσης του σχολικού έτους.Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-18

Από την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 αρχίζουν οι εγγραφές των μαθητών της Α', Β' και Γ' τάξης για το σχολικό έτος 2017-2018 στο 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ και από ώρα 08.15 ως 13.00 καθημερινά.

Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο ειδικότητας τεχνικού με σκοπό την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.


Ταυτόχρονα, για όσους το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. ή σε Στρατιωτικές Σχολές (Α.Σ.Σ.Υ), Σχολή Αστυφυλάκων και Σχολή Πυροσβεστικής στην Γυμναστική Ακαδημία (ΤΕΦΑΑ) κατόπιν Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και δύο μαθήματα ειδικότητας).

Στην Α’ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου. Οι μεταγραφές από την Α' ΓΕΛ στην Α' ΕΠΑΛ μπορούν να γίνουν μέχρι τη λήξη του Α' Τετραμήνου. (Υ.Α Αριθμ. Φ1α/98933/Δ4 (ΦΕΚ 2075/τ.Β/15-6-2017) Αρ. 14 παρ.10α.


Στην Β’ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτηση τους στην Α’ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. ή στην Α’ Τάξη του ΓΕ.Λ.. Οι μεταγραφές από την Β' ΓΕΛ στην Β' ΕΠΑΛ μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. (Υ.Α Αριθμ. Φ1α/98933/Δ4 (ΦΕΚ 2075/τ.Β/15-6-2017) Αρ. 14 παρ.10β. Επίσης μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ή οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ για απόκτηση πτυχίου μόνο.


Για του απόφοιτους της Γ’ τάξης λειτουργεί ο θεσμός του «Προαιρετικού Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας», με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού, κανονική ασφάλιση (συντάξιμα ένσημα) και άδειες) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίο επιπέδου 5. 
Στη συνέχεια είναι στην ευχέρεια του εργοδότη να προσλάβει το μαθητή στην εργασία  μόνιμα. Ήδη τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα παρακολουθούν 25 μαθητές που εργάζονται σε διάφορες επιχηρήσεις.
 

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ  θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2017-18 οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:
 
Για εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτείται:

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου (γονέα, κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή).
•  Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του μαθητή (αν υπάρχει).
• Απολυτήριο Γυμνασίου (αποστέλλεται από το Γυμνάσιο),
1 φωτογραφία για Δελτίο μαθητικού εισιτηρίου (στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή και η διαδρομή) και 1 φωτογραφία για την καρτέλα του μαθητή (στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή).

Για εγγραφή στην Β’ τάξη απαιτείται:

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου (γονέα, κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή).
• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του μαθητή (αν υπάρχει). 
• Απολυτήριο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ή πτυχίο ΤΕΕ για όσους εγγράφονται μόνο για απόκτηση ειδικότητας,
1 φωτογραφία για Δελτίο μαθητικού εισιτηρίου (στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή και η διαδρομή) και 1 φωτογραφία για την καρτέλα του μαθητή (στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή, μόνο για όσους εγγράφονται για δεύτερη ειδικότητα).

Για εγγραφή στην Γ’ τάξη απαιτείται:
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου (γονέα, κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή).
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του μαθητή (αν υπάρχει).
1 φωτογραφία για Δελτίο μαθητικού εισιτηρίου (στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή και η διαδρομή).

ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ.:

1. Μην ακολουθείς μόνο τους φίλους σου, να ακολουθείς και τις επιθυμίες σου! 

2. Μην ακολουθείς μόνο τις επιθυμίες σου αλλά να χρησιμοποιείς τις σωστές πληροφορίες και όχι τις ψεύτικες υποσχέσεις. 
3. Λάβε υπόψη σου τις ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. 
4. Μίλα με επαγγελματίες του κλάδου και μάθε περισσότερα για την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει. 
5. Βεβαιώσου ότι γνωρίζεις πώς ακριβώς θα αποκτήσεις το πτυχίο της ειδικότητας που επιθυμείς.

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΙΛΕΓΩ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 19/6 ΩΣ ΚΑΙ 23/6/2017

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΛ - ΕΠΙΛΕΓΩ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ


- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4.


- ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Ε.Ι. & ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.


- ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.


- ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


- ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΝΣΗΜΑ).


- ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.


- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.


video 

ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ youtube εδώ

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Από τις ιστοσελίδες του Λαού του Αλμυρού (almyros.gr) και της εφημερίδας Ταχυδρόμος του Βόλου:


Πάγκο στη λαϊκή σχεδόν κάθε Παρασκευή βγάζουν μαθητές που φοιτούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. - 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Αλμυρού. Διαθέτουν προς πώληση ζαρζαβατικά και καλλωπιστικά φυτά που καλλιεργούν στο σχολικό θερμοκήπιο, και με τον τρόπο αυτό ενισχύουν τα ταμεία του σχολείου τους για να καλύψουν οικονομικά δράσεις και ανάγκες που υπάρχουν.


Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων στο 1ου Εργαστηριακό Κέντρο, αναπτύσσουν πλούσια δράση. Έχουν δημιουργήσει θερμοκήπιο, το οποίο φροντίζουν οι ίδιοι και κάθε χρόνο φυτεύουν σπόρους από διάφορα είδη φυτών. Φέτος από το Φεβρουάριο άρχισαν να καλλιεργούν οπωροκηπευτικά και γαρύφαλλα. Με το που βγήκε η πρώτη παραγωγή, ο διευθυντής του σχολείου Γεώργιος Καπράνας, φρόντισε να πάρει ειδική άδεια από τον Δήμο Αλμυρού, ήρθε σε συνεννόηση με τους παραγωγούς της τοπικής λαϊκής αγοράς και μαζί με μαθητές του, έστησαν πάγκο στη λαϊκή για να πουλήσουν την παραγωγή τους. Σχεδόν κάθε Παρασκευή, ομάδα μαθητών πουλά τα προϊόντα που παράγονται στο σχολικό θερμοκήπιο στη λαϊκή και ήδη έχει εξασφαλίσει έσοδα της τάξης των 450 ευρώ.

«Με τα χρήματα αυτά καλύπτονται τα έξοδα μαθητών που έχουν οικονομική αδυναμία και δεν μπορούν να έρθουν εκδρομή, αλλά και το κόστος της φύλαξης του σχολείου, το οποίο δεν δικαιολογείται από τη σχολική επιτροπή. Το σχολείο έχει γίνει στόχος διαρρηκτών δύο φορές κατά το παρελθόν, και πλέον υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού και φύλακας, ο οποίος πληρώνεται μέσα από τις δραστηριότητες των μαθητών», ανέφερε ο κ. Καπράνας, ο οποίος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον διευθυντή του 1ου Ε.Κ. Δημ. Νικολόπουλο.

Φέτος όμως, η δημιουργικότητα των μαθητών δεν εξαντλήθηκε στην… κηπουρική.

Ο Δήμος Αλμυρού φρόντισε για το εξωτερικό βάψιμο του σχολείου, και οι μαθητές στο πλαίσιο των εργαστηριακών τους μαθημάτων για τον εξωραϊσμό του.


Μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης πραγματοποίησαν graffiti και σχέδια σε εσωτερικούς τοίχους στον χώρο του γυμναστηρίου, εργαστηρίων και στον εξωτερικό πίσω αύλειο χώρο του σχολείου. 

 
Ένας τεράστιος αθλητής που παίζει μπάσκετ κοσμεί το γυμναστήριο, η επωνυμία του σχολείου έγινε γκράφιτι στον πίσω τοίχο, ενώ εσωτερικοί χώροι ζωγραφίστηκαν με γεωμετρικά σχέδια, πρόσωπα και σκίτσα.

Παράλληλα, κατασκεύασαν παγκάκια και κάδους απορριμμάτων, και όταν λόγω ασθένειας η καθαρίστρια της πρωινής βάρδιας απουσίασε, τον καθαρισμό και καλλωπισμό του σχολείου τους ανέλαβαν οι ίδιοι.

Ευχαριστήριο του 1ου ΕΠΑΛ – 1ου ΕΚ Αλμυρού προς τον Δήμο Αλμυρού και τους μαθητές

Οι Διευθυντές του 1ου  ΕΠΑΛ- 1ου ΕΚ Αλμυρού αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν:
  • Το Δήμο Αλμυρού και ιδιαίτερα τον δήμαρχο κ. Εσερίδη Δημήτριο για τις ενέργειές του αναφορικά με το βάψιμο του εξωτερικού χώρου του σχολείου
     
  • Τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης οι οποίοι στα πλαίσια εργαστηριακών μαθημάτων: α) πραγματοποίησαν graffiti και σχέδια σε εσωτερικούς τοίχους, στο χώρο του γυμναστηρίου, εργαστηρίων και στον εξωτερικό πίσω αύλειο χώρο του σχολείου, β) ανταποκρίθηκαν όλη την διάρκεια της χρονιάς στην πραγματοποίηση εργαστηριακών κατασκευών, πολλές από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο σχολείο καθώς και στον καλλωπισμό και καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου που λόγω ασθένειας- απουσίας της καθαρίστριας της πρωινής βάρδιας ήταν αναγκαία.

Οι Διευθυντές

Καπράνας Γεώργιος
Νικολόπουλος  Δημήτριος